Header Ads

Οκτώ φορές ακριβότερα πλήρωσαν οι Σαμαροβενιζέλοι τους συμβούλους για το PSI σε σχέση με την Rothchild που μας βγάζει στις αγορές!

Αποτέλεσμα εικόνας για Lazard
Όχι τα διπλά, ούτε τα τριπλά, αλλά τα… οκταπλά έπαιρναν από τους Σαμαροβενιζέλους η CLEARY GOTTLIEB STEEN and HAMILTON LLP (CGSH) και η Lazzard για να συντάξουν το PSI σε σχέση με αυτά που παίρνει η Rothchild από την κυβέρνηση Τσίπρα προκειμένου να μας βγάλει στις αγορές. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Rothchild θα βγάλει την Ελλάδα στις αγορές δύο φορές και θα πάρει 3,2 εκατ. ευρώ, ενώ η Lazzard είχε πάρει 22 εκατ. ευρώ και η δικηγορική εταιρεία CLEARY GOTTLIEB STEEN and HAMILTON LLP (CGSH) άλλα 6 εκατ. ευρώ.

Στην Διαύγεια δημοσιεύθηκε η απόφαση ανάθεσης παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και αμοιβής της Rothchild &Co, η οποία αναλαμβάνει την προετοιμασία της χώρας για την έξοδο στις αγορές με διετή ομόλογα. Η αμοιβή της μπορεί να φτάσει τα 3,2 εκατ. ευρώ, εφόσον ολοκληρωθεί η έξοδος στις αγορές με την έκδοση των 2 ομολόγων.

Συγκεκριμένα ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος της χώρας μας αναλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες:

1. Αξιολόγηση των υποβαλλομένων εκ των θεσμικών οργάνων (Ε.Ε., Δ.Ν.Τ., κλπ.) προτάσεων σε σχέση με τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους και των επιπτώσεών τους στην υφιστάμενη διάρθρωση του ελληνικού δημοσίου χρέους.

2. Επεξεργασία, αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων αναφορικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ελληνικού δημοσίου χρέους που προέρχεται από τον επίσημο τομέα.

3. Επεξεργασία, αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων σχετικά με τα μέτρα ελάφρυνσης του προαναφερόμενου χρέους.

4. Παροχή διευκολύνσεων και υπηρεσιών, καθώς και πραγματοποίηση των απαραίτητων επαφών με διάφορους βασικούς φορείς όπως διεθνείς επενδυτές, διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κλπ., αναφορικά με την προετοιμασία για την επιστροφή της Ελλάδας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

5. Παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και προτάσεων σε θέματα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.

Η αμοιβή της Rothschild είναι:

Α. Ποσό 99.000,00 ευρώ θα καταβληθεί μέσα σε διάστημα 60 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης.

Β. Εφόσον οι ανωτέρω χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εξακολουθήσουν να παρέχονται και μετά την 25.01.2018 και για διάστημα όχι πέρα από την 25.01.2019, θα καταβληθεί έως την 31.05.2018 στη Rothschild επιπλέον ποσό 99.000,00 ευρώ.

Γ. Με την προϋπόθεση της επίτευξης του στόχου της εξόδου στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, μέσω έκδοσης κρατικών ομολόγων ωρίμανσης 24 μηνών κατ’ ελάχιστο, θα καταβληθεί ως αμοιβή (success fee) ποσό έως 3.000.000,00 ευρώ συνολικά, ως εξής: ποσό έως 1.500.000,00 ευρώ μετά την υλοποίηση της πρώτης έκδοσης και ποσό έως 1.500.000,00 ευρώ μετά την υλοποίηση της δεύτερης συνεχόμενης έκδοσης. 

Να θυμίσουμε τι είχε δοθεί το 2011 για το PSI

-στην Lazzard: έως 22 εκατ. ευρώ.

-στην δικηγορική εταιρεία CLEARY GOTTLIEB STEEN and HAMILTON LLP (CGSH): 6 εκατ. ευρώ.

Η απόφαση του 2011 ανέφερε

«Εγκρίνουμε τη δαπάνη που θα καταβληθεί για αμοιβή στην εταιρεία LAZARD FRERES SAS , στην οποία θα ανατεθούν από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ., σύμφωνα με την αριθμ. 188/20-09-2011 απόφαση του Δ.Σ., του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. καθήκοντα χρηματοοικονομικού συμβούλου του Ελληνικού Δημοσίου. Τα καθήκοντα της Lazard, ως Χρηματοοικονομικού Συμβούλου του Ε.Δ. θα περιλαμβάνουν κυρίως:

1. Χρηματοοικονομική έρευνα: εντοπισμός των κατάλληλων προς ανταλλαγή ομολόγων

2. Νομικός έλεγχος: σε συνεργασία με τους διεθνείς και εγχώριους νομικούς συμβούλους του Ελληνικού Δημοσίου, ανάλυση των υφιστάμενων περιορισμών των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων του Ε.Δ. και καθορισμός του νομοθετικού πλαισίου των νέων ομολόγων που θα εκδοθούν προς ανταλλαγή.

3. Συντονισμός καθηκόντων των συν-αναδόχων και λοιπών φορέων

4. Επεξεργασία της στρατηγικής επαναγοράς χρέους

5. Συμμετοχή στην προετοιμασία των όρων ανταλλαγής

6. Συνδρομή προς το Ελληνικό Δημόσιο στις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και το ΔΝΤ σχετικά με (α) τη χρηματοδότηση εκ μέρους των δημόσιων φορέων (β) την παροχή πιστωτικής ενίσχυσης (γ) τις ιδιωτικοποιήσεις και την χρήση των πόρων τους (δ) άλλες παραμέτρους του προγράμματος αναδιάρθρωσης του Ε.Δ.

7. Συνδρομή στην επικοινωνία με τους Αξιολογικούς Οίκους Για τις παραπάνω χρηματοοικονομικές υπηρεσίες η αμοιβή της Lazard Freres SAS θα αποτελεί ποσοστό 0,015% επί του ονομαστικού ποσού του χρέους που θα ανταλλαγεί ή θα επαναγορασθεί στα πλαίσια του PSI. Σε περίπτωση πλήρους υλοποίησης τόσο της ανταλλαγής όσο και της επαναγοράς των υφιστάμενων ομολόγων, το μέγιστο ποσό αυτό εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 25 εκατ. ευρώ»

Η τότε ελληνική κυβέρνηση είχε ζητήσει τη συνδρομή της LAZZARD για το PSI και συγκεκριμένα για την:

1. νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου επί κάθε θέματος σχετικού με την υλοποίηση της εθελοντικής ανταλλαγής ομολόγων

2. συμβολή στη διενέργεια των απαραίτητων νομικών ελέγχων και πιστοποιήσεων (due diligence) για την έκδοση των νέων ομολόγων

3. σύνταξη, σε συνεργασία με τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο των όρων των νέων ομολόγων και των δανειακών συμφωνιών με τους επενδυτές και το δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένων και των δανειακών συμβάσεων με το EFSF 4.


Δεν υπάρχουν σχόλια