Header Ads

Tα «σχέδια δράσης» της Κομισιόν για μεταναστευτικό, ασφάλεια, οικονομία, θερινή ώρα

Το μεταναστευτικό, η ασφάλεια, η οικονομία, η συνεργασία με την Αφρική και η κατάργηση της εποχιακής αλλαγής ώρας, βρίσκονται ανάμεσα στις προτεραιότητες στις οποίες αναφέρθηκε ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, για τη φετινή χρονιά και για τις οποίες η Επιτροπή έχει καταθέσει συγκεκριμένα σχέδια δράσης.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, η Επιτροπή δημοσιεύει σήμερα νέες πρωτοβουλίες, μία εβδομάδα πριν από την άτυπη σύνοδο στο Σάλτσμπουργκ. Σκοπός τους είναι να διευκολύνουν μια συνολική συμβιβαστική λύση σχετικά με την εν εξελίξει μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου της ΕΕ. Υπενθυμίζεται ότι οι προσπάθειες των τελευταίων δύο ετών είχαν ως αποτέλεσμα να έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι πέντε από τις επτά προτάσεις που κατέθεσε η Επιτροπή το 2016. Ωστόσο, το αδιέξοδο για την αναθεώρηση του Κανονισμού του Δουβλίνου συνεχίζει να υπάρχει. Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα σημερινά πρόσθετα στοιχεία προορίζονται να συμβάλουν στην επίτευξη συμβιβασμού για όλες τις προτάσεις από κοινού.

Οι σημερινές προτάσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και του Οργανισμού της ΕΕ για το 'Ασυλο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να βασίζονται στην πλήρη επιχειρησιακή στήριξη της ΕΕ ανά πάσα στιγμή. Η Επιτροπή προτείνει επίσης σήμερα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών επιστροφής, με την αναπροσαρμογή των ισχυόντων κανόνων της ΕΕ όσον αφορά τις επιστροφές και τον καθορισμό των επόμενων βημάτων για τη νόμιμη μετανάστευση.

Αναφορικά με την ασφάλεια, η Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα νέους κανόνες για την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο εντός μιας ώρας. Κάθε διαδικτυακή πλατφόρμα που επιθυμεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπόκειται σε σαφείς κανόνες προκειμένου να αποφεύγεται η κατάχρηση των υπηρεσιών της για τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου. Θα πρέπει επίσης, σύμφωνα με την Επιτροπή, να θεσπιστούν ισχυρές ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία της ελευθερίας του λόγου στο διαδίκτυο και για να διασφαλιστεί ότι διώκεται μόνο το τρομοκρατικό περιεχόμενο.

Παράλληλα, η Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα μια δέσμη συγκεκριμένων μέτρων για τη διασφάλιση ελεύθερων και δίκαιων ευρωπαϊκών εκλογών. Σε αυτά περιλαμβάνονται η απαίτηση για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις πολιτικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο και η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων για την παράνομη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την άσκηση επιρροής στα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών. Στόχος των σημερινών προτάσεων της Επιτροπής είναι η αντιμετώπιση των δυνητικών απειλών κατά των εκλογών και κατά συνέπεια η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δημοκρατικών συστημάτων της Ένωσης.

Επιπλέον, στον τομέα της οικονομίας, η Επιτροπή προτείνει σήμερα την περαιτέρω ενίσχυση της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ, ώστε να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι απειλές της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ειδικότερα, θέτει επί τάπητος την τροποποίηση του κανονισμού για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), ούτως ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος της ΕΑΤ στην εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια νέα «Συμμαχία Αφρικής - Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας» με σκοπό την ουσιαστική τόνωση των επενδύσεων στην Αφρική, την ενίσχυση του εμπορίου, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την επένδυση στην εκπαίδευση και τις δεξιότητες.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να καταργήσει τις εποχιακές αλλαγές της ώρας στην Ευρώπη το 2019, παρέχοντας στα κράτη μέλη την ευχέρεια να αποφασίσουν μια για πάντα εάν επιθυμούν να εφαρμόζουν μόνιμα θερινή ή χειμερινή ώρα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, η νομοθετική πρόταση επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι οι τυχόν αλλαγές θα επέλθουν συντονισμένα μεταξύ γειτονικών χωρών, ούτως ώστε να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθεί o κατακερματισμός, που θα μπορούσε να προκύψει εάν ορισμένα κράτη μέλη διατηρήσουν τις εποχιακές αλλαγές της ώρας ενώ άλλα τις σταματήσουν.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια